བོད།

རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོས་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས།

ཕྱི་ཟླ་༡༡་ཚེས་༡༥ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་མི་དང་བོད་དོན་ རྒྱབ་སྐྱོར་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཏེ། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་ལགས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།
རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོས་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས།
རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོས་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥i
X
25.07.2014
looks at some of the fake Twitter accounts that spread China propaganda on Tibet, introduces a new a website with an internet radio that broadcasts children’s stories www.tibetsheep.org , speaks with Tashi Tsering, creator of a new Tibetan social media website www.tibeet.com , and plays a novel music video where Tibet based singer, Sherten, performs a virtual duet with Germany based Serlha.
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥

looks at some of the fake Twitter accounts that spread China propaganda on Tibet, introduces a new a website with an internet radio that broadcasts children’s stories www.tibetsheep.org , speaks with Tashi Tsering, creator of a new Tibetan social media website www.tibeet.com , and plays a novel music video where Tibet based singer, Sherten, performs a virtual duet with Germany based Serlha.
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥

དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་འཐབ་འཁྲུག བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་དུས་དྲན། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ། བོད་པའི་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་། གཉད་ནད་རེག་དུག་ནད་ཀྱི་༢༠༡༤་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི ཚོགས་ཆེན། ཐེ་ཝན་གྱི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། མ་ལིར་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ངོ་ཐག་གཅོད་སྤྱད་འཕྲུལ་ཆས། བོད་ལ་མེ་འཁོར་ལྕཊ་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་ཤོས།

བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༤

༡ མགོ་ལོག་ཏུ་སྲོག་ཆགས་ལ་དུག་ཕོག་པ། ༢ དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་འཐབ་འཁྲུག ༣ ཐེ་ཝན་གྱི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ༣ ཨེ་རག་གཞུང་གིས་མི་སེར་ལ་དྲག་རྒོལ། ༤ རྒྱ་ནག་གི་ཨེ་ཛི་ནད་གཞིའི་སྙན་ཐོ། ༥ ཡུ་གུར་སྐད་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་བཀག་སྡོམ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ནང་ཆོས་ཀྱི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས།

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ནང་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ལས་འཆར་གྱི་དགོས་དབང་དང་བརྒྱུད་རིམ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གླེང་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་གླིང་གི་མཁན་པོ་ཁྲོམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།