བོད།

བོད་ཀྱི་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་ཁུལ་ནས་བོད་མི་ཚེ་བྷེ་ཡིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ།

སྤྱི་ཟླ་༡ཚེས་༡༢རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་བོད་ཀྱི་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་ཁུལ་གྱི་བསང་ཆུ་རྫོང་ཨ་མཆོག་སྐྱིད་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་ཚེ་བྷེའམ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་འདས་གྲོངས་ལ་སོང་ཡོད་འདུག
ལོ་ན་༢༢ལ་སོན་པའི་ཚེ་བྷེ་ཡིས་ཚེས་༡༢ཉིན་ཨ་མཆོག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ་བྱ་སྐབས་བོད་ཆས་གྱོན་ཞིང་ལུས་པོར་ལྕགས་སྐུད་ཀྱིས་བསྡམས་པ་དང་།    དེ་བཞིན་ཀཱི་ཧོ་ཧོ།    ༧རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་སྐད་འབོད་བྱས་ཏེ་ཨ་མཆོག་གི་སྲང་ལམ་ཐོག་སྐྱོད་ཡོད་འདུག    རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ས་གནས་ཀྱི་བོད་མིས་དངོས་སུ་མཐོང་བ་དང་མེ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན་ཁོང་འདས་གྲོངས་ལ་སོང་སྟེ་བོད་མི་ཚོས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ཨ་མཆོག་སྐྱིད་སྡེ་པར་གདན་ཞུ་བྱས་པའི་ཐོག་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཚོས་བསྔོ་སྨོན་བྱ་རྩིས་བྱ་སྐབས་དེ་མུར་ཉེན་རྟོག་པ་འབྱོར་ནས་བཀག་འགོག་བྱས་འདུག་ལ།     ཨ་མཆོག་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་དང་ཉེ་ཁོར་སྡེ་བའི་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་བྱ་མི་བཅུག་པར་ལམ་ཁ་བཀག་པ་དང་ཁ་པར་ལ་སོགས་པའི་འབྲེལ་ལམ་བཀག་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཐོན་བཞག       དེ་མིན་འདས་པོ་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་གང་མྱུར་ཞུགས་འབུལ་དགོས་པ་དང་གལ་ཏེ་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་འགན་ཁུར་དགོས་པའི་ཉེན་བརྡ་འཇིགས་སྐུལ་ཡང་བྱས་འདུག
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལོ་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཤིང་།     ཚེ་བྷེ་ནི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ལོའི་ནང་བོད་ནས་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཐོག་མ་འདི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།      ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་ཡུམ་མཚོ་སྐྱིད་དང་།      ཁོང་གི་ཕའི་མིང་ལ་གདུགས་དཀར་སྐྱབས་དང་ཨ་མའི་མིང་ལ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་རེད་འདུག
བོད་ཀྱི་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་ཁུལ་ནས་བོད་མི་ཚེ་བྷེ་ཡིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ།
བོད་ཀྱི་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་ཁུལ་ནས་བོད་མི་ཚེ་བྷེ་ཡིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་ལམ་དུ་བོད་དོན་འཁྱོག་བཤད།i
X
25.07.2014
ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་འཕྲུལ་སྒྲ་Twitter གཙོ་བྱས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཁ་བྱང་རྫུན་མ་མང་དུ་བཟོས་ཏེ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་ཐད་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ལྟ་བ་དྲིལ་སྒྲོག་བྱེད་བཞིན་པ་མཚང་འབྱིན་དང་། དེ་དག་བཀག་འགོག་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་ལམ་དུ་བོད་དོན་འཁྱོག་བཤད།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་འཕྲུལ་སྒྲ་Twitter གཙོ་བྱས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཁ་བྱང་རྫུན་མ་མང་དུ་བཟོས་ཏེ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་ཐད་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ལྟ་བ་དྲིལ་སྒྲོག་བྱེད་བཞིན་པ་མཚང་འབྱིན་དང་། དེ་དག་བཀག་འགོག་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥

looks at some of the fake Twitter accounts that spread China propaganda on Tibet, introduces a new a website with an internet radio that broadcasts children’s stories www.tibetsheep.org , speaks with Tashi Tsering, creator of a new Tibetan social media website www.tibeet.com , and plays a novel music video where Tibet based singer, Sherten, performs a virtual duet with Germany based Serlha.
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥

དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་འཐབ་འཁྲུག བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་དུས་དྲན། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ། བོད་པའི་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་། གཉད་ནད་རེག་དུག་ནད་ཀྱི་༢༠༡༤་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི ཚོགས་ཆེན། ཐེ་ཝན་གྱི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། མ་ལིར་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ངོ་ཐག་གཅོད་སྤྱད་འཕྲུལ་ཆས། བོད་ལ་མེ་འཁོར་ལྕཊ་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་ཤོས།

བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༤

༡ མགོ་ལོག་ཏུ་སྲོག་ཆགས་ལ་དུག་ཕོག་པ། ༢ དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་འཐབ་འཁྲུག ༣ ཐེ་ཝན་གྱི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ༣ ཨེ་རག་གཞུང་གིས་མི་སེར་ལ་དྲག་རྒོལ། ༤ རྒྱ་ནག་གི་ཨེ་ཛི་ནད་གཞིའི་སྙན་ཐོ། ༥ ཡུ་གུར་སྐད་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་བཀག་སྡོམ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།