བོད།

ད་ལོའི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་ལ་བོད་དོན་འབོད་སྐུལ།

འཛམ་གླིང་ནང་གི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་ཚོགས་སྡེ་༡༩༠ལྷག་གི་མནའ་སྦྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ལོའི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་ཡུ་རོབ་མཉམ་སྦྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ལ་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་ཕུལ་ཏེ། ཁོང་རྣམ་པས་ད་ལྟའི་ཤུགས་རྐྱེན་གསར་པ་བཀོལ་ནས་བོད་ཀྱི་འགག་རྩ་ཆེ་བའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཕྱོགས་ལ་ངེས་པར་ལས་དོན་གནང་རོགས་ཅེས་སྐུལ་མ་བྱས་ཡོད། པདྨ་བདེ་ཆེན་གྱིས་ཞིབ་ཏུ་འགྲེལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་རེད།
ད་ལོའི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་ལ་བོད་དོན་འབོད་སྐུལ།
ད་ལོའི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་ལ་བོད་དོན་འབོད་སྐུལ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦i
X
26.03.2015
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༠༨་ནས་ཕྱི་ཟླ་༣་ཚེས་༡༦་ཉིན་རྔ་པར་བྱུང་བའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཁག

༄༅།། ༢༠༠༨་ནས་བཟུང་སྟེ་ཕྱི་ཟླ་༣་ཚེས་༡༦་དང་ཕྱི་ཟླ་༣་གཅིག་པུར་ཨ་མདོ་རྔ་པ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་བོད་འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་རབ་དང་རིམ་པ་ཞིག་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སོགས་ལ་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལའི་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་གསར་འགོད་འབྲེལ་མཐུད་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། སྲིད་དོན་བཙོན་པ་ཟུར་པ་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

༄༅།། བོད་པ་སྲིད་དོན་བཙོན་པ་ཟུར་པ་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་ཉེ་ཆར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་ཆེན་ལ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་། རྒྱ་གཞུང་གི་དམ་དྲག་སྲིད་ཇུས་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞུ་གཏུག་བྱས་པ་དེར་ང་ཚོའི་ཀུན་གླེང་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་ནང་དུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་ཤོས།

འཛམ་གླིང་གསར་འགྱུར་ཁག

རྩོམ་ཡིག་མང་བ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།