བོད།

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བར་ཞིབ་འཇུག

Watch Kunleng TV LIVE! (Windows)

ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་ནས་མི་ལོ་༢༤ འཁོར་བའི་དུས་འདིར་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་རུ་པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་ཞིབ་འཇུག་ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་གསར་པ་ཞིག་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་ཡོད་པའི་འཁཽད་དོན་དང་མཛད་འཕྲིན་གཞན་པའི་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་ནང་དུ་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་རུ་རྟེན་གཞི་བྱས་ཡོད་པའི་སཱ་ར་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་དཔོན་གཞོན་པ་དང་། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་ཞིབ་འཇུག་ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་གཙང་ཕྲུག་སྟོབས་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

ཀུན་གླེང་ནི་འཁོར་སྐར་བརྒྱུད་ནས་བལྟ་ཐུབ་པ་དང་ རླུང་འཕྲིན་ཐོག་ཏུ་ཉན་ ཐུབ་པ་མ་ཟད། ད་དུང་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཀྱང་དུས་ཐོག་ཏུ་བལྟ་ཉན་བྱེད་ཐུབ་པ་དང༌། བདུན་ཕྲག་རེའི་གཟའ་ལྷག་པ་དང་གཟའ་པ་སངས་ནམ་ཡིན་ལ་འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཆུ་ ཚོད་༡༤་ནས་༡༥་བར་རམ། ཡང་ན་ལྷ་སའི་དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་༡༠་ནས་༡༡་བར་དུ་ཀུན་གླེང་ལ་བལྟ་ཉན་ཐུབ་ཅིང༌། བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནས་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་༡༠༨༨༨༨་མནན་ཚེ། ཨེ་ཊི་ཨེན་ཊི་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཞིག་ཐོས། དེའི་རྗེས་སུ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་༨༦༦ ༨༣༧ ༥༡༥༩ མནན་ན་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་རིན་པ་སྤྲོད་མི་དགོས་པའི་ཁ་པར་དེ་ང་ཚོར་འཕྲོད། ཨ་རི་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་༡ ༢༠༢ ༦༡༩ ༣༧༧༤ མནན་ནས་ཁ་པར་འབྲེལ་མཐུད་པར་རིན་པ་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་སྤྲོད་དུ་འཇུག་ དགོས་ཞེས་མངགས་བཀོད་བྱེད་ན་ཁ་པར་གྱི་རིན་པ་ང་ཚོས་སྤྲོད་ངེས་ཡིན། ཡང་ན་སྔོན་ནས་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་མིང་དང་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ང་ཚོར་བསྐུར་ཚེ། ང་ཚོས་ཀུན་གླེང་གི་བགྲོ་གླེང་སྐབས་སུ་སྐུ་ཉིད་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཆོག་པ་དང༌། གལ་ཏེ་སྐུ་ཉིད་ཀུན་གླེང་ལ་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་མི་ཐུབ་ཀྱང་ང་ཚོར་ tibetantv@voanews.com བརྒྱུད་ནས་ཨི་མེལ་གཏོང་བའམ། ཡང་ན་ཧཕེཀ་སི་ཨང་གྲངས་༡ ༢༠༢ ༣༨༢ ༥༥༩༦ བརྒྱུད་ནས་དྲི་བ་བསྐུར་གནང་ཡོད་པ་ཞུ།
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ཚེས་༣༠i
X
30.10.2014
ཨ་རིར་མཛད་འཕྲིན་མུ་མཐུད་སྐྱོང་བ། སྨན་ཞབས་པར་ཆེ་བསྟོད་གནང་བ། མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་ཕྱིར་འབུད། སྲིད་འཛིན་གསར་པ། བལ་ཡུལ་ལ་རོགས་རམ་འཕར་མ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ཚེས་༣༠

ཨ་རིར་མཛད་འཕྲིན་མུ་མཐུད་སྐྱོང་བ། སྨན་ཞབས་པར་ཆེ་བསྟོད་གནང་བ། མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་ཕྱིར་འབུད། སྲིད་འཛིན་གསར་པ། བལ་ཡུལ་ལ་རོགས་རམ་འཕར་མ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཨ་ལ་བྷ་མའི་ཆིབས་བསྒྱུར།

༧གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིའི་ནང་སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བ་ཆེ་བའི་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཨ་ལ་བྷ་མའི་གྲོང་ཁྱེར་བྷར་མིང་ཧམ་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སློབ་དང་ཆོས་ལུགས་མཛའ་མཐུན་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་བ་སོགས་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས་ཡོད་པ་རེད། ད་རིང་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ནང་གྲོང་ཁྱེར་དེར་ཡོད་པའི་བློ་གསལ་མེ་ཏྲི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་བདེ་གཤེགས་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ལས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་༢༩

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་བར་མ། སྲིད་འཛིན་བྷ་རག་ཨོ་བྷ་མ། ཀླད་རྩའི་འགྱུར་ལྡོག་དང་གསོ་ཐབས། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ར་བ་ལས་བརྒལ་བའི་བགྲོ་གླེང་། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད། ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ལོ་༡༢་ཀྱི་ཁྲིམས་ཆད། དོན་འགྲུབ་དབང་ཆེན་ལ་གཟེངས་རྟགས། བོད་ཀྱི་བདེ་རྩ་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་བཅུ་འཁོར་བ། སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་ཤོས།

བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྷ་རམ་ས་ལའི་གློག་བརྙན་དུས་ཆེན།

བཞུགས་སྒར་དྷ་སམ་ལ་སར་འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་ཆེན་རིམ་པར་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སང་ཉིན་ནས་དྷ་སམ་ས་ལའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་འགོ་འཛུགས་གནང་གི་ཡོད་རེད། ད་རིང་གི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་གྱིས་དྷ་རམ་ས་ལའི་གློག་བརྙན་དུས་ཆེན་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་དང་གློག་བརྙན་བཟོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་བསྟན་འཛིན་བསོད་ནམས་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་གློག་བརྙན་དུས་ཆེན་གྱིས་ནུས་པ་དང་དེ་དག་གི་འཕེལ་རིམ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གླེང་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།