བོད།

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བར་ཞིབ་འཇུག

Watch Kunleng TV LIVE! (Windows)

ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་ནས་མི་ལོ་༢༤ འཁོར་བའི་དུས་འདིར་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་རུ་པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་ཞིབ་འཇུག་ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་གསར་པ་ཞིག་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་ཡོད་པའི་འཁཽད་དོན་དང་མཛད་འཕྲིན་གཞན་པའི་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་ནང་དུ་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་རུ་རྟེན་གཞི་བྱས་ཡོད་པའི་སཱ་ར་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་དཔོན་གཞོན་པ་དང་། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་ཞིབ་འཇུག་ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་གཙང་ཕྲུག་སྟོབས་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

ཀུན་གླེང་ནི་འཁོར་སྐར་བརྒྱུད་ནས་བལྟ་ཐུབ་པ་དང་ རླུང་འཕྲིན་ཐོག་ཏུ་ཉན་ ཐུབ་པ་མ་ཟད། ད་དུང་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཀྱང་དུས་ཐོག་ཏུ་བལྟ་ཉན་བྱེད་ཐུབ་པ་དང༌། བདུན་ཕྲག་རེའི་གཟའ་ལྷག་པ་དང་གཟའ་པ་སངས་ནམ་ཡིན་ལ་འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཆུ་ ཚོད་༡༤་ནས་༡༥་བར་རམ། ཡང་ན་ལྷ་སའི་དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་༡༠་ནས་༡༡་བར་དུ་ཀུན་གླེང་ལ་བལྟ་ཉན་ཐུབ་ཅིང༌། བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནས་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་༡༠༨༨༨༨་མནན་ཚེ། ཨེ་ཊི་ཨེན་ཊི་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཞིག་ཐོས། དེའི་རྗེས་སུ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་༨༦༦ ༨༣༧ ༥༡༥༩ མནན་ན་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་རིན་པ་སྤྲོད་མི་དགོས་པའི་ཁ་པར་དེ་ང་ཚོར་འཕྲོད། ཨ་རི་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་༡ ༢༠༢ ༦༡༩ ༣༧༧༤ མནན་ནས་ཁ་པར་འབྲེལ་མཐུད་པར་རིན་པ་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་སྤྲོད་དུ་འཇུག་ དགོས་ཞེས་མངགས་བཀོད་བྱེད་ན་ཁ་པར་གྱི་རིན་པ་ང་ཚོས་སྤྲོད་ངེས་ཡིན། ཡང་ན་སྔོན་ནས་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་མིང་དང་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ང་ཚོར་བསྐུར་ཚེ། ང་ཚོས་ཀུན་གླེང་གི་བགྲོ་གླེང་སྐབས་སུ་སྐུ་ཉིད་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཆོག་པ་དང༌། གལ་ཏེ་སྐུ་ཉིད་ཀུན་གླེང་ལ་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་མི་ཐུབ་ཀྱང་ང་ཚོར་ tibetantv@voanews.com བརྒྱུད་ནས་ཨི་མེལ་གཏོང་བའམ། ཡང་ན་ཧཕེཀ་སི་ཨང་གྲངས་༡ ༢༠༢ ༣༨༢ ༥༥༩༦ བརྒྱུད་ནས་དྲི་བ་བསྐུར་གནང་ཡོད་པ་ཞུ།
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་༢༩i
X
2015.06.29
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་༢༩
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་༢༩

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་༢༩
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དགེ་ལུགས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ།

དེ་རིང་གི་བརྗོད་གཞིར་རྒྱལ་ཡོངས་དགེ་ལུགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོའི་གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད་སོགས་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་བརྗོད་གཞིར་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལ་ཕེབས་ཡོད།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་༢༦

དགེ་ལུཊ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོཊ་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ། ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རེའི་ཐབས་བྱུས་ཚོཊ་འདུ། ཧྲང་ཧའི་ངོ་རྒོལ། ན་གཞོན་ཁེ་ལས་པ་སྐྱེད་སྲིང་ལས་འཆར། པད་སྟོབས་གློད་གྲོལ། པོ་ཏ་ལ་གཞུང་ལམ། ༢༠༡༤་ལོའི་ཨ་རིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྙན་ཐོ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲོས་ཆོད།

བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༡༢་པའི་གྲོས་ཆོད་ཁག་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་བརྗོད་གཞིར་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཕེབས་ཡོད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།