རྒྱ་ནག

ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།

ཐའེ་ཝན་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་གཞུང་གིས་ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་གསར་པ་ཞིག་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཤོག་གུའི་ཐོག་ཏུ་ས་ཁྲ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ་ཐའེ་ཝན་གྱི་ས་ཆ་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོའི་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཡོད་པ་དེར་ཁས་ལེན་བྱ་ཐབས་མེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ཞིག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།
ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།
ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་༡༩i
X
19.12.2014
བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་གྱི་འགལ་རྐྱེན། མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ། ཨ་རི་དང་ཀུ་པ། ཨུ་རུ་སུའི་དངུལ་ལོར་གྱི་ཛ་ཐང་། དྲྭ་འབྲེལ་གྱི་འཇིགས་སྐུལ། ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཏཱན། རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོཊ་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོཊ་པ་སླར་གསོ། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ལན་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ལན་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། རྒྱ་གར་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་ལས་གྲྭ རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།