བོད།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བསྐྱར་ཟློས།

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་འཚོགས་པའི་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བ་གྲོལ་བ་དང་དུས་མཚུངས། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐོག་དོན་དམ་གྱི་ལས་དོན་ཆེད་གནས་དུས་གང་རུང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་ཅེས་བསྐྱར་ཟློས་གནང་ཡོད།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བསྐྱར་ཟློས།
Sikyong Reiterates to Engage in Meaningful Dialoguei
|| 0:00:00
...    
🔇
X
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡i
X
2015.08.31
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་༣༡

རུང་རྒྱས་ཨ་གྲགས་གློད་གྲོལ། ལ་དྭགས་སུ་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོ་དབུ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་ཆིབས་སྒྱུར། ཏུར་ཀི་དང་རྒྱ་ནག འདམ་སེང་བསད་པར་ངོ་རྒོལ། པེ་ཅིང་ལ་༢༠༢༢་ལོའི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་མགྲོན་བདག་ཐོབ་པ། གནམ་གྲུའི་ཆག་གྲུམ་ལ་ཞིབ་འཇུག གོ་པའོ་ཤུང་གནས་དབྱུང་། བོད་དོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ། ལྒང་ཕུག་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་དང་སྲིད་ཇུས།

༄༅།།གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གྱི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་ཟེར་བ་དེ་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་༢༤་ནས་༢༥་བཅས་ཉིན་གཉིས་རིང་པེ་ཅིང་དུ་འཚོགས་པ་དང་། འགོ་ཁྲིད་མང་པོ་ཕེབས་པའི་ཚོགས་འདུ་དེའི་སྟེང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྲིད་ཇུས་གཏམ་བཤད་གནང་བའི་མདོ་དོན་དང་། བོད་དུ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་སྲིད་མིན་གྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཡིན།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།