བོད།

བོད་མི་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་འདུག

x
རྡོ་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་བ།རྡོ་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་བ།
x
རྡོ་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་བ།
རྡོ་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་བ།
ད་རིང་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཨ་མདོ་རེབ་གོང་དུ་བོད་མི་ལོ་ན་༢༥་ཡིན་པ་རྡོ་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་འདུག་པ་དང་། ཁོང་གིས་རེབ་གོང་རོང་བོའི་ས་དཀྱིལ་མགྲོན་ཁང་གི་སྲང་ལམ་ནས་རང་ལུས་ལ་མེ་སྤར་ཏེ་གསུང་ཤུགས་ཆེན་པོས་ཀི་སྒྲ་དང་བཅས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་སྐད་འབོད་བརྒྱབས་རྗེས་མེར་བསྲེགས་ངོ་རྒོལ་གནང་སའི་ས་གནས་དེ་གར་འདས་གྲོངས་འགྱུར་འདུག་པ་དང་། གུས་ཞབས་ལྡན་པའི་ངང་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་པ་མ་ཟད། ཁོང་གི་པཱ་ལགས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་བའི་ནང་ད་ལམ་ཁོང་གི་བུས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་བཟའ་ཟླའི་བར་གྱི་རྙོག་ཕྲ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་མ་ཟད།   དཀའ་ངལ་མེད་པར་ཁྱིམ་ཚང་མཐུན་པོ་དང་འགྲིགས་པོ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག རྡོ་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ལ་ཤུལ་ལུས་བཟའ་ཟླ་གཡང་མོ་མཚོ་དང་བུ་གཅིག་དང་བོུ་གཅིག་ཡོད་འདུག་ཅིང་། འདས་པོ་ཁོང་ནི་ལྷ་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ནང་མའི་འཚོ་ཐབས་གཙོ་བོ་ཞིང་པ་ཡིན་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཨ་མདོ་རེབ་གོང་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མཁན་ནོར་གླིང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་གི་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་པ་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ལགས་སུ་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲི་ལགས་ཀྱིས་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
བོད་མི་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་འདུག
བོད་མི་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་འདུགi
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་།i
X
29.07.2014
བོད་དུ་སྐྱེས་ཤིང་ཨ་མེ་རི་ཀར་གནས་སྡོད་བོད་མི་དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས། བོད་ཀྱི་ཁ་ཟས་སྦྲང་དཀར་རྩམ་པ་དྲ་ལམ་ནས་ཚོང་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ། རིམ་བཞིན་ཁོང་གིས་རྩམ་པ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོན་རྫས་གསར་བ་བཟོ་བསྐྲུན་བྱས་ རྩམ་པའི་བྲོ་ཁ་ཞེས་པའི ཞོར་ཟས་འདྲ་མིན་ཨ་རིའི་བཟའ་བཅའ་ཚོང་ཁང་ཁག་གི་ལྷད་མ་འདྲེས་པའི་ཟས་རིགས་སྡེ་ཚན་དུ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་།

བོད་དུ་སྐྱེས་ཤིང་ཨ་མེ་རི་ཀར་གནས་སྡོད་བོད་མི་དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས། བོད་ཀྱི་ཁ་ཟས་སྦྲང་དཀར་རྩམ་པ་དྲ་ལམ་ནས་ཚོང་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ། རིམ་བཞིན་ཁོང་གིས་རྩམ་པ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོན་རྫས་གསར་བ་བཟོ་བསྐྲུན་བྱས་ རྩམ་པའི་བྲོ་ཁ་ཞེས་པའི ཞོར་ཟས་འདྲ་མིན་ཨ་རིའི་བཟའ་བཅའ་ཚོང་ཁང་ཁག་གི་ལྷད་མ་འདྲེས་པའི་ཟས་རིགས་སྡེ་ཚན་དུ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༨

༡༽ གནམ་གྲུའི་ཆག་སྒོའི་རྟོག་དཔྱོད་རུ་ཁག ༢༽ དམངས་སྐྱོབ་གྲོས་གཞི་ལ་མོས་མཐུན། ༣༽ འབྲི་རུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལག་དེབ། ༤༽ མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཉིན་མོ། ༥༽ གྱ་སྟོན་དང་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་ལམ་དུ་བོད་དོན་འཁྱོག་བཤད།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་འཕྲུལ་སྒྲ་Twitter གཙོ་བྱས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཁ་བྱང་རྫུན་མ་མང་དུ་བཟོས་ཏེ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་ཐད་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ལྟ་བ་དྲིལ་སྒྲོག་བྱེད་བཞིན་པ་མཚང་འབྱིན་དང་། དེ་དག་བཀག་འགོག་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥

looks at some of the fake Twitter accounts that spread China propaganda on Tibet, introduces a new a website with an internet radio that broadcasts children’s stories www.tibetsheep.org , speaks with Tashi Tsering, creator of a new Tibetan social media website www.tibeet.com , and plays a novel music video where Tibet based singer, Sherten, performs a virtual duet with Germany based Serlha.
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥

དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་འཐབ་འཁྲུག བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་དུས་དྲན། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ། བོད་པའི་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་། གཉད་ནད་རེག་དུག་ནད་ཀྱི་༢༠༡༤་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི ཚོགས་ཆེན། ཐེ་ཝན་གྱི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། མ་ལིར་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ངོ་ཐག་གཅོད་སྤྱད་འཕྲུལ་ཆས། བོད་ལ་མེ་འཁོར་ལྕཊ་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།