འཛམ་གླིང་།

རྒྱལ་སྤྱིས་སི་རི་ཡ་ལ་རོགས་རམ་མང་ཙམ་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་པ།

སི་རི་ཡའི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚོར་འབྱུང་འགྱུར་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་ཞིག་རིང་དགོས་མཁོ་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུར་ཀུ་ཝེ་ཊི་ཡུལ་གྱི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཏེ་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་གཅིག་དང་དུང་ཕྱུར་ལྔ་ལྷག་ཙམ་མཁོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་Edward Yeranian གྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕབ་བསྒྱར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
རྒྱལ་སྤྱིས་སི་རི་ཡ་ལ་རོགས་རམ་མང་ཙམ་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་པ།
རྒྱལ་སྤྱིས་སི་རི་ཡ་ལ་རོགས་རམ་མང་ཙམ་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་༡༩i
X
19.12.2014
བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་གྱི་འགལ་རྐྱེན། མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ། ཨ་རི་དང་ཀུ་པ། ཨུ་རུ་སུའི་དངུལ་ལོར་གྱི་ཛ་ཐང་། དྲྭ་འབྲེལ་གྱི་འཇིགས་སྐུལ། ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཏཱན། རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོཊ་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོཊ་པ་སླར་གསོ། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ལན་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ལན་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། རྒྱ་གར་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་ལས་གྲྭ རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།