བོད།

ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་བརྩི་བཀུར་འདྲ་མཉམ་བྱེད་དགོས་གསུངས་པ།

བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༧སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་པཏྲ་ན་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་དགེ་འདུན་པའི་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་གསུང་བཤད་བསྩལ་གནང་མཛད་དེ་ ནང་པའི་ལྷ་ཁང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ཆོས་མཇལ་ཞུ་ཡུལ་ཙམ་ལ་མ་བཞག་པར་ དེ་དག་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་བརྩི་བཀུར་འདྲ་མཉམ་བྱེད་དགོས་གསུངས་པ།
ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་བརྩི་བཀུར་འདྲ་མཉམ་བྱེད་དགོས་གསུངས་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕྱག་ལས།i
X
2015.07.03
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དག་ལས་ཁག་ཅིག་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས་ཐད་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། གཤམ་དུ་སྦེལ་ཇེམ་ནང་བཅའ་བཞུགས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚེ་བརྟན་བསམ་གྲུབ་ལགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གཟིགས་པར་ཞུ།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕྱག་ལས།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དག་ལས་ཁག་ཅིག་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས་ཐད་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། གཤམ་དུ་སྦེལ་ཇེམ་ནང་བཅའ་བཞུགས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚེ་བརྟན་བསམ་གྲུབ་ལགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གཟིགས་པར་ཞུ།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕྱག་ལས།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དག་ལས་ཁག་ཅིག་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས་ཐད་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། གཤམ་དུ་སུད་སིའི་ནང་བཅའ་བཞུགས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གཟིགས་པར་ཞུ།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་༣

ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཊེ་ཀེ་ས་སི་རུ་ཆིབས་སྒྱུར། ཁུ་བྷ་དང་ཨ་རིའི་ཕྱི་འབྲེལ་སླར་གསོ། རྒྱ་ནག་གི་མ་རྐང་ཚོང་རྭ། གྷི་རི་སིའི་དཔལ་འབྱོར་དཀའ་རྙོག ཨི་རན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་གྲྭ རྒྱ་ནག་གི་ཨར་པོ། བོད་མདོ་སྨད་དུ་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཨ་རིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་བཏོན་པའི་༢༠༡༤་ལོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།