བོད།

དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་མཆོད་འབུལ།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་སྤེལ་བཞིན་པའི་བོད་ནང་གི་བོད་པ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་དེའི་ཉིན་གསུམ་པར་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱ་དང་གཉིས་པ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་སྲས་རི་རྫོང་རིིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་མཆོད་འབུལ།
དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་མཆོད་འབུལ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་༡༩i
X
19.12.2014
བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་གྱི་འགལ་རྐྱེན། མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ། ཨ་རི་དང་ཀུ་པ། ཨུ་རུ་སུའི་དངུལ་ལོར་གྱི་ཛ་ཐང་། དྲྭ་འབྲེལ་གྱི་འཇིགས་སྐུལ། ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཏཱན། རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོཊ་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོཊ་པ་སླར་གསོ། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ལན་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ལན་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། རྒྱ་གར་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་ལས་གྲྭ རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།