བོད།

༸གོང་ས་མཆོག་སི་རི་ན་གར་ནང་ཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད་པ།

སྐུ་པར་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང།སྐུ་པར་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང།
x
སྐུ་པར་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང།
སྐུ་པར་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ཆེན་པོ་མཆོག་རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་སི་རི་ན་གར་ནང་ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཡོད་ཅིང་སྐབས་དེར་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སོགས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཕེབས་བསུར་བཅར་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
༸གོང་ས་མཆོག་སི་རི་ན་གར་ནང་ཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད་པ།
༸གོང་ས་མཆོག་སི་རི་ན་གར་ནང་ཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་ཤོས།i
X
04.03.2015
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་ཤོས།

བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། འབུམ་རམས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པ།

རྫས་སྦྱོར་ཚན་རིག་གི་འབུམ་རམས་པ་ཐོན་པའི་རྗེས་སུ་སྐལ་བཟང་ཐར་པ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བེང་ལོར་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ས་བྷིག་ཚན་རིག་ཉམས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དུ་ཞིབ་འཇུག་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་འགོ་ཚུགས་ཡོད་ཅིང། ཁོང་གིས་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་དཔྱད་རྩོམ་ཁག་ཅིག་བྲིས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་ནི་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་མཐུན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་པ་ཡང་ཡིན་པ་དང་། དེང་སྐབས་སྐལ་བཟང་ཐར་པ་ལགས་ཚོགས་པ་དེའི་འགན་ཁུར་མི་སྣ་གཙོ་བོའི་གྲས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། །
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་༢

ར་ཤི་ཡའི་ཕྱོགས་འགལ་མི་སྣ་བསད་པ། ཨེ་ཟི་རེལ་གྱི་སྲིད་བློན་གདན་འདྲེན། དབྱིན་ཇིའི་བུ་མོ་གསུམ་ISIS ལ་ཞུགས་པའི་དོགས་པ། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དག་གི་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་དང་པོ། བདེ་ཆེན་དུ་པགས་པའི་རྒྱན་ཆ་མེར་སྲེག
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་སྐུའི་གྱ་སྟོན་དང་བརྟན་བཞུགས།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ད་ལོར་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པ་དང་བསྟུན་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་སོགས་སུ་སྐུའི་གྱ་སྟོན་དང་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་འབུལ་འཆར་ཡོད་པ་ལྟར། བོད་ནང་དུ་ལོ་སར་དང་བསྟུན་ནས་གྱ་སྟོན་གྱི་རྣམ་པ་མང་དུ་བསྟན་ཡོད་པའི་ཐད་བླ་མ་སྐྱབས་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་དང་གནད་འགག

བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་སླེབས་ཡོད་པ་དང་། འབྲེལ་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ག་རེ་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་དུ་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་དེ་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བར་ཅི་ལྟར་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ཐད། བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ད་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་སུད་སི་རུ་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་སྐབས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་དྲུང་ཆེ་རྔ་བ་ཚེ་རྒྱམ་ལགས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཆེད་མངགས་སྒོས་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་ལམ་ཐད་འགྲེལ་བཤད་གནང་བ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།