འཛམ་གླིང་།

ཁེམ་བྷོ་ཌི་ཡ་དང་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་རྩོད་གླེང་།

x
པར་གཞིའི་ཚད། - +
རྒྱ་ནག་དང་ཧྥི་ལི་ཕིན་གཉིས་ཀྱིས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་གླིང་ཚོམ་ཁག་ཅིག་གི་བདག་དབང་བརྩད་ནས་འགལ་ཟླ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཉེ་ཆར་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་གྲུ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འཐུས་རྒྱལ་ཁབ་སྟེ། ཧྥི་ལི་ཕིན་ལ་བཅའ་སྡོད་ཁེམ་ཎོ་ཌི་ཡའི་གཞུང་ཚབ་པས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་མངའ་ཁོངས་བདག་རྩོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཏུ་ཧྥི་ལི་ཕིན་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པར་བརྟེན། ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་ཁེམ་བྷོ་ཎི་ཡའི་གཞུང་ཚབ་པས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཏུ་འབོད་འགུགས་བྱས་ཀྱང་། ཁེམ་བྷོ་ཎི་ཡའི་གཞུང་ཚབ་པ་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་ལ་ངོ་བཅར་ཞུས་མེད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བློ་བཟང་བསྟན་པས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།
ཁེམ་བྷོ་ཌི་ཡ་དང་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་རྩོད་གླེང་།
ཁེམ་བྷོ་ཌི་ཡ་དང་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་རྩོད་གླེང་།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་༢༣i
X
23.04.2014
ཨ་རིའི་ཨེ་ཤ་ཡའི་སྲིད་ཇུས་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་བ། རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་བའི་འཛིན་བཟུང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པར་ངོ་རྒོལ། འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་དང་བོད་ཀྱི་ལས་དབང་། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་གླུ་གཞས་སྒྱུ་རྩལ་བར་དམ་དྲག མི་ཉག་ཏུ་མེ་སྐྱོན་བྱུང་པ། ཇོ་མོ་གླང་མའི་གངས་རུད་དང་ཤར་པའི་དཀའ་སྡུག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།