འཛམ་གླིང་།

རྒྱལ་ས་ཧཱ་ནོ་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་བ་༢༢་འཛིན་བཟུང་།

ཝེ་ཏུ་ནཱམ་གྱི་ངོ་རྒོལ་བ།ཝེ་ཏུ་ནཱམ་གྱི་ངོ་རྒོལ་བ།
x
ཝེ་ཏུ་ནཱམ་གྱི་ངོ་རྒོལ་བ།
ཝེ་ཏུ་ནཱམ་གྱི་ངོ་རྒོལ་བ།
དེ་རིང་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ཛ་དྲག་དེ་ཝེ་ཏུ་ནཱམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་དུ་བསྐྱར་དུ་བྱུང་བ་དང་ཉེན་རྟོག་པས་མི་༢༢་བཀག་སྐྱིལ་དོ་དམ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་མཱ་རེ་ཡན་བྷ་རོན་གྱིས་ཝེ་ཏུ་ནཱམ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཧཱ་ནོ་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་
གནང་གི་རེད།
ཝེ་ཏུ་ནཱམ་གྱི་ནང་དུ་༼ནུབ་གླིང་ཚོམ་བུ་དང་ལྷོ་གླིང་ཚོམ་བུ་གླིང་ཕྲན་ཝེ་ཏུ་ནཱམ་ལ་དབང་བ་ཡིན་༽ཞེས་དང་། ༼རྒྱ་ནག་གིས་ཝེ་ཏུ་ནཱམ་གྱི་ཉེས་མེད་ཉ་བ་སྡེབ་བསོད་བྱེད་པ་མཚམས་གཞོག་དགོས༽ཞེས་བྲིས་ཡོད་པའི་འཕྲེད་དར་འཕྱར་ནས་སྐད་འབོད་བྱེད་བཞིན་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་ཤིང་། མི་གཉིས་རྒྱ་ལྷག་ཧཱ་ནོ་ཟློས་གར་ཁང་གི་ཕྱི་རོལ་ནས་འདུ་འཛོམས་བྱས་དེ་ཉེན་རྟོག་པས་སྐོར་སྲུང་བྱས་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་དེ་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་ཡོད་པ་རེད།
 
སྐར་མ་༣༠་བཅུ་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་ཉེན་རྟོག་པས་ངོ་རྒོལ་པ་མི་༢༢་འཇུས་བཟུང་བྱས་ནས་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་ཆེན་པོ་
ཞིག་གི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་ལོག་ཧཱ་བཀག་སྐྱིལ་དོ་དམ་ཁང་དུ་འཁྲིད་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེའི་འདྲ་དཔར་མང་པོ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ལ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁྱབ་ཡོད་པ་རེད།
 
དེ་བཞིན་གྲོང་ཁྱེར་ཧོ་ཆེ་མེནཱ་གྱི་ནང་དུ་ཡང་དེ་འདྲ་བའི་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་ཡོད་ན་ཡང་། མི་འཇུ་བཟུང་བྱས་པའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་མི་འདུག ལོ་ན་༤༧་ཡིན་པའི་ཁྲོམ་སྐོར་བ་བྷུ་ཐེ་མེན་ཧཱང་གིས་ཉེན་རྟོག་པ་ལ་ཁྲོམ་སྐོར་བ་འཛུན་བཟུང་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་མེད་
པ་གསར་འགོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད།
ཁྲོམ་སྐོར་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོ་རྒྱལ་བཅེས་པ་ཡིན་པ་སྟོན་གྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཞེས་བརྗོད་ཡོད།
ཡང་བདུན་ཕྲག་སྔོན་མའི་ནང་དུ་ཝེ་ཏུ་ནཱམ་གཞུང་གཉེར་རྡོ་སྣུམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་འོག་རྟོག་དཔྱད་བྱེད་པའི་གློག་
སྐུད་རྣམས་རྒྱ་ནག་གིས་ཉ་འཛིན་གྲུ་གཟིངས་ཞིག་གིས་བཅད་ཡོད་པ་བཤད་པ་དང་།
སྐུད་པ་གཅོད་ཐེངས་གཅིག་མིན་ཞིང་གཉིས་ཡིན་པར་བཤད་པས་རྐྱེན་ཀྱིས་ཝེ་ཏུ་ནཱམ་རྒྱལ་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་བྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
 
གནས་སྟངངས་ཛ་དྲག་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱི་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་གསར་པ་བཟོ་འགྲེམས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ལག་ཁྱེར་དེའི་སྟེང་དུ་རྩོད་གཞི་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་དེ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་ཁུངས་ཡིན་པའི་ས་ཁྲ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། དེར་རྟེན་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་བདག་དབང་གི་རྩོད་རྙོག་ཇེ་ཆེར་ཕྱིན་འདུག
ནུབ་གླིང་ཚོམ་བུ་དང་ལྷོ་གླིང་ཚོམ་བུ་གླིང་ཕྲན་ནི་རྡོ་སྣུམ་གྱི་ཕྱུག་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་དང་རྒྱ་ནག་དང་ཝེ་ཏུ་ནཱམ། ཧྥེ་ལི་ཕིན། མཱ་ལཱ་ཤི་ཡ། འབར་མ། ཐཱི་ཝན་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་གླིང་ཕྲན་ཚོམ་བུ་དེེར་ཁོང་ཚོར་བདག་དབང་ཡོད་ཚུལ་བཤད་ཀྱིན་ཡོད་པ་རེད།
 
ཝེ་ཏུ་ནཱམ་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ།
ཝེ་ཏུ་ནཱམ་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ།i
|| 0:00:00
...    
 
Xགླེང་སྟེགས་སྒོ་བརྒྱབ།
དབྱེ་མཆན།
བསམ་འཆར།
     
ཡིས།: Amanda ནས།: xBfauQaVbVXw
16.12.2012 21:45
Your wbestie has to be the electronic Swiss army knife for this topic.


ཡིས།: xqukufur ནས།: 1
13.12.2012 15:18
1

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་༡༡i
X
2016.02.11
གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་སྒོ། ཨ་རིའི་དབུས་དངུལ་ཁང་གིས་སྐྱེས་ཀ་སྤར་རྒྱུ་མིན་པ། སྲིད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དོན་གཏམ་བཤད། སྲིད་འཛིན་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུ། ལྷོ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བཟོ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་པ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།